புதன், 14 செப்டம்பர், 2011

கல் – சுவர் - காதல்


அது மிக பெரிய மரமாக இருக்கலாம், கருகற்களால் ஆன சுவராக இருக்கலாம், சிறு கோவிலாக , சந்துகளாக, தெருக்களாக....... இன்னும் பலவாக இருக்கலாம்!.